Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (18)
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ BẢO HIỂM
Ngày ban hành:
21/05/2021
Ngày có hiệu lực:
21/05/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2020
Ngày ban hành:
03/11/2020
Ngày có hiệu lực:
03/11/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CÔNG VĂN VỀ HƯỞNG ỨNG THAM GIA CUỘC THI TRỰC TUYẾN "PHÁP LUẬT VỚI MỌI NGƯỜI"
Ngày ban hành:
22/10/2020
Ngày có hiệu lực:
22/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CÔNG VĂN VỀ HƯỚNG DẪN TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19
Ngày ban hành:
29/04/2020
Ngày có hiệu lực:
29/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NGÀNH BẢO HIẾM XÃ HỘI NĂM 2020
Ngày ban hành:
20/01/2020
Ngày có hiệu lực:
20/01/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 31/12/2020
Trích yếu: KẾ HOẠCH VỀ TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
Ngày ban hành:
12/06/2019
Ngày có hiệu lực:
12/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP (24/01/2019) CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Ngày ban hành:
12/06/2019
Ngày có hiệu lực:
12/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTG (22/4/2019) CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
Ngày ban hành:
06/06/2019
Ngày có hiệu lực:
06/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực