Địa chỉ: Số 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vụ trưởng: Lò Quân Hiệp

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Điện thoại: 024.39.387254

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Thu Hương

Điện thoại: 024.39.361774

Phó Vụ trưởng: Phạm Tuấn Cường

Vụ trưởng

Lò Quân Hiệp

Phó Vụ trưởng

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Phó Vụ trưởng

Nguyễn Thu Hương

Phó Vụ trưởng

Phạm Tuấn Cường

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức: