Đồng Nai: Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai ứng dụng VssID

21/05/2021 03:16 PM


Vừa qua, BHXH tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 475/QĐ-BHXH về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Hướng dẫn cài đặt VssID cho cán bộ phụ trách BHXH tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Ban Chỉ đạo gồm 12 thành viên, trong đó, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành - Trưởng ban; Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Long Sơn - Phó Trưởng ban Thường trực; Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển là Phó Trưởng ban; 09 đồng chí thành viên gồm: Chánh Văn phòng và Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh; Ban Chỉ đạo có Tổ Giúp việc gồm 28 đồng chí được huy động từ cán bộ, viên chức thuộc các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng chi tiết kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID đối với các đơn vị thuộc cơ quan BHXH tỉnh quản lý. Ban Chỉ đạo theo dõi, giám sát và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh của các đơn vị thuộc văn phòng BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố; giám sát công tác phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh trong việc hỗ trợ, xử lý, tra cứu dữ liệu. Định kỳ báo cáo Giám đốc BHXH tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện.

Tổ Giúp việc có nhiệm vụ tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh đề xuất các giải pháp thiết thực, linh hoạt để hỗ trợ, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID hiệu quả; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID cho người lao động các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh; tổng hợp số lượng người đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, số hồ sơ được duyệt, số tài khoản đã đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo số liệu và tiến độ thực hiện chỉ tiêu hàng tuần việc sử dụng ứng dụng VssID toàn tỉnh cho Ban Chỉ đạo. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ Giúp việc do Tổ trưởng phân công.

Mai Minh