BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua trong công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2022

26/05/2022 09:31 AM


BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 1371/BHXH-TĐKT về việc phát động phong trào thi đua trong công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2022 gửi các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát động phong trào thi đua trong công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH Việt Nam, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2022, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua với chủ đề: "Quyết tâm, sáng tạo, đồng lòng thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2022" (sau đây gọi tắt là PTTĐ).

Mục tiêu thi đua: Đến hết ngày 31/12/2022, toàn Ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức các chi tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT: đạt 37,7% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 31% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN và 92,6% dân số tham gia BHYT trở lên; chỉ tiêu về số thu BHXH, BHTN, BHYT đạt và vượt kế hoạch được giao và hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) phối hợp với cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể thuộc đơn vị quán triệt mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc hưởng ứng thực hiện PTTĐ và xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ (Ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-BHXH ngày 20/01/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam) và các chỉ tiêu kế hoạch tại Công văn số 26/BHXH-TST ngày 09/02/2022 của BHXH Việt Nam về việc thu và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2022.

Đẩy mạnh công tác truyền thông theo Kế hoạch số 4376/KH-BHXH ngày 29/12/2021 của BHXH Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông năm 2022, Công văn số 1038/BHXH-TT ngày 23/4/2022 của BHXH Việt Nam về việc truyền thông Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và truyền thông cao điểm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2022.

Linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức các hội nghị khách hàng nhằm phát triển và duy trì bền vững người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo kế hoạch và nhiệm vụ đã được xác định hàng năm trên cơ sở đối thoại, thăm dò, tiếp thu ý kiến, tư vấn giải đáp chính sách liên quan tới Luật BHXH, BHYT để hỗ trợ, động viên, khuyến khích người dân có tiềm năng tham gia BHXH, BHYT.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành BHXH, BHTN, BHYT, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra các đơn vị chậm đóng và hành vi trục lợi BHXH, BHTN, BHYT để phù hợp với tình hình thực tiễn của Ngành, đơn vị, địa phương… Tích cực đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra từng quý và cả năm 2022.

Căn cứ kết quả thành tích đạt được trong PTTĐ của các tập thể, cá nhân hằng quý và cả năm 2022, BHXH Việt Nam đánh giá, xem xét, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Trong tổ chức thực hiện, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh chủ động trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện PTTĐ, thường xuyên rà soát tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu đối với công tác thu, kêu gọi các tập thể, cá nhân hăng hái, nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, thi đua đạt hiệu quả. Kết thúc quý và kết thúc năm 2022: Tự đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đối chiếu với tiêu chí khen thưởng thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền và chủ động lập hồ sơ đề nghị đối với tập thể BHXH tỉnh, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xem xét biểu dương, khen thưởng.

Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ:  Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện và kịp thời tham mưu, chỉ đạo, đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2022. Kết thúc quý và kết thúc năm 2022: Tổng hợp, đánh giá kết quả công tác thu; đánh giá, xếp loại thi đua trong công tác thu đối với BHXH tỉnh đảm bảo thực chất, hiệu quả, kịp thời; Lựa chọn để xuất khen thưởng đối với các đơn vị, các tập thể, cá nhân trong và ngoài Ngành đạt thành tích xuất sắc đề xuất với Tổng Giám đốc để biểu dương, khen thưởng.

Ảnh minh họa

Vụ Thanh tra - kiểm tra: Hướng dẫn, đôn đốc BHXH tỉnh tăng cường đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt đối với các đơn vị, doanh nghiệp có hành vi trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT.

Trung tâm Truyền thông: Hướng dẫn, đôn đốc BHXH tỉnh triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông, đảm bảo linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện việc vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2022.

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng: Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị triển khai các chương trình chăm sóc, hỗ trợ khách hàng theo chức năng, nhiệm vụ; tổ chức lồng ghép các hoạt động phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong các chương trình chăm sóc khách hàng của đơn vị.

Vụ Thi đua - Khen thưởng: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện PTTĐ của các đơn vị, BHXH tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện PTTĐ hằng quý, cả năm 2022 với Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ và các đơn vị liên quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng hằng quý, cả năm 2022 của các đơn vị, BHXH tỉnh, tiếp tục lựa chọn, đề xuất các tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu xuất sắc trong PTTĐ, trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xem xét, khen thưởng kịp thời.

BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung của PTTĐ. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam (Vụ Thi đua - Khen thưởng) để xem xét, hướng dẫn./.

PV