Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (614)
Trích yếu: V/v khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2021
Ngày ban hành:
29/01/2021
Ngày có hiệu lực:
29/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chuyển kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2020 lên Cổng Thông tin điện tử của Ngành
Ngày ban hành:
28/01/2021
Ngày có hiệu lực:
28/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
Ngày ban hành:
21/01/2021
Ngày có hiệu lực:
21/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch rà soát văn bản của bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021
Ngày ban hành:
20/01/2021
Ngày có hiệu lực:
20/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ
Ngày ban hành:
19/01/2021
Ngày có hiệu lực:
19/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Phát động phong trào thi đua ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021
Ngày ban hành:
04/01/2021
Ngày có hiệu lực:
04/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Ngày ban hành:
01/01/2021
Ngày có hiệu lực:
01/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Công tác thông tin, truyền thông năm 2021.
Ngày ban hành:
29/12/2020
Ngày có hiệu lực:
29/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực