Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (614)
Trích yếu: Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
Ngày ban hành:
01/01/2021
Ngày có hiệu lực:
01/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp"
Ngày ban hành:
31/12/2020
Ngày có hiệu lực:
31/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ ban hành chương trình hành động của BHXH VN thực hiện nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
Ngày ban hành:
25/12/2020
Ngày có hiệu lực:
25/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Bào hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
24/12/2020
Ngày có hiệu lực:
24/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc công bố công khai số liệu phân bổ dự toán điều chỉnh chi BHXH, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN năm 2020
Ngày ban hành:
21/12/2020
Ngày có hiệu lực:
21/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)
Ngày ban hành:
16/12/2020
Ngày có hiệu lực:
16/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
Ngày ban hành:
14/12/2020
Ngày có hiệu lực:
01/02/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Ngày ban hành:
10/12/2020
Ngày có hiệu lực:
10/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực