Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (614)
Trích yếu: 44/2017/NĐ-CP: Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1034/TB-BHXH: Thông báo kết luận của Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn tại Hội nghị công tác tuyên truyền BHXH, BHYT năm 2017
Ngày ban hành:
28/03/2017
Ngày có hiệu lực:
28/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 998/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày ban hành:
27/03/2017
Ngày có hiệu lực:
27/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 801/BHXH-HTQT: V/v công bố bản cập nhật Khung kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội.
Ngày ban hành:
15/03/2017
Ngày có hiệu lực:
15/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 753/BHXH-VP: V/v triển khai công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy.
Ngày ban hành:
13/03/2017
Ngày có hiệu lực:
13/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 43/TB-GĐB: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký.
Ngày ban hành:
08/03/2017
Ngày có hiệu lực:
08/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 49/QĐ-QLD: Về việc ban hành danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước (thuốc tránh thai đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 157.
Ngày ban hành:
06/02/2017
Ngày có hiệu lực:
06/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 50/QĐ-QLD: Về việc ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (Thuốc nghiên cứu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 157
Ngày ban hành:
06/02/2017
Ngày có hiệu lực:
06/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực