Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (703)
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
23/11/2021
Ngày có hiệu lực:
23/11/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2021
Ngày ban hành:
15/11/2021
Ngày có hiệu lực:
15/11/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
12/11/2021
Ngày có hiệu lực:
12/11/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"
Ngày ban hành:
11/11/2021
Ngày có hiệu lực:
11/11/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Ngày ban hành:
06/11/2021
Ngày có hiệu lực:
06/11/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 3 năm 2021
Ngày ban hành:
29/10/2021
Ngày có hiệu lực:
29/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021
Ngày ban hành:
15/07/2021
Ngày có hiệu lực:
15/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 1 năm 2021
Ngày ban hành:
20/04/2021
Ngày có hiệu lực:
20/04/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực