Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (601)
Trích yếu: Phát động phong trào thi đua ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021
Ngày ban hành:
04/01/2021
Ngày có hiệu lực:
04/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Ngày ban hành:
01/01/2021
Ngày có hiệu lực:
01/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
Ngày ban hành:
01/01/2021
Ngày có hiệu lực:
01/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp"
Ngày ban hành:
31/12/2020
Ngày có hiệu lực:
31/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Công tác thông tin, truyền thông năm 2021.
Ngày ban hành:
29/12/2020
Ngày có hiệu lực:
29/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ ban hành chương trình hành động của BHXH VN thực hiện nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
Ngày ban hành:
25/12/2020
Ngày có hiệu lực:
25/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Bào hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
24/12/2020
Ngày có hiệu lực:
24/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc công bố công khai số liệu phân bổ dự toán điều chỉnh chi BHXH, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN năm 2020
Ngày ban hành:
21/12/2020
Ngày có hiệu lực:
21/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực