Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản chỉ đạo của Ngành (386)
Trích yếu: V/v Phân công nhiệm vụ Thành viên và kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo
Ngày ban hành:
21/07/2021
Ngày có hiệu lực:
21/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày ban hành:
21/07/2021
Ngày có hiệu lực:
21/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, cải cách thủ tục hành chính, công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ
Ngày ban hành:
21/07/2021
Ngày có hiệu lực:
21/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/72021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày ban hành:
13/07/2021
Ngày có hiệu lực:
13/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đính chính Công văn số 1988/BHXH-TST ngày 08/7/2021 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
09/07/2021
Ngày có hiệu lực:
09/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v ban hành quy trình thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trong tham gia BHXH, BHTN, BHYT
Ngày ban hành:
09/07/2021
Ngày có hiệu lực:
09/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
08/07/2021
Ngày có hiệu lực:
08/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành chương trình hành động của BHXH VN thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày ban hành:
30/06/2021
Ngày có hiệu lực:
30/06/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực