Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản ngoài Ngành (153)
Trích yếu: Quyết định Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh
Ngày ban hành:
08/11/2021
Ngày có hiệu lực:
09/11/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Ngày ban hành:
06/11/2021
Ngày có hiệu lực:
06/11/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Ngày ban hành:
23/07/2021
Ngày có hiệu lực:
23/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành:
14/07/2021
Ngày có hiệu lực:
14/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN
Ngày ban hành:
13/07/2021
Ngày có hiệu lực:
13/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Chương trình phát triển thị trường KHCN quốc gia đến năm 2030
Ngày ban hành:
13/07/2021
Ngày có hiệu lực:
13/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày ban hành:
07/07/2021
Ngày có hiệu lực:
07/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19
Ngày ban hành:
01/07/2021
Ngày có hiệu lực:
01/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực