Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản ngoài Ngành (151)
Trích yếu: Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Ngày ban hành:
23/07/2021
Ngày có hiệu lực:
23/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành:
14/07/2021
Ngày có hiệu lực:
14/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN
Ngày ban hành:
13/07/2021
Ngày có hiệu lực:
13/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Chương trình phát triển thị trường KHCN quốc gia đến năm 2030
Ngày ban hành:
13/07/2021
Ngày có hiệu lực:
13/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày ban hành:
07/07/2021
Ngày có hiệu lực:
07/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19
Ngày ban hành:
01/07/2021
Ngày có hiệu lực:
01/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày ban hành:
15/04/2021
Ngày có hiệu lực:
15/04/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Ngày ban hành:
18/03/2021
Ngày có hiệu lực:
03/05/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực