Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT (114)
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2022 (Đợt 4)
Ngày ban hành:
15/09/2022
Ngày có hiệu lực:
15/09/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT cập nhật đến tháng 7/2022
Ngày ban hành:
08/08/2022
Ngày có hiệu lực:
08/08/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2022
Ngày ban hành:
12/07/2022
Ngày có hiệu lực:
12/07/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả trúng thầu thuốc tháng 3-4 năm 2022
Ngày ban hành:
24/05/2022
Ngày có hiệu lực:
24/05/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: kết quả đấu thầu vật tư y tế (Đợt 2/2022)
Ngày ban hành:
12/05/2022
Ngày có hiệu lực:
12/05/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2022 (Đợt 1)
Ngày ban hành:
16/03/2022
Ngày có hiệu lực:
16/03/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT rộng rãi cập nhật đến tháng 3 năm 2022 (đợt 1)
Ngày ban hành:
11/03/2022
Ngày có hiệu lực:
11/03/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả giá trúng thầu trung bình của thuốc năm 2021 (Đợt 2) lên Cổng thông tin điện tử của Ngành
Ngày ban hành:
27/01/2022
Ngày có hiệu lực:
27/01/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực