Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT (101)
Trích yếu: Kết quả giá thuốc trúng thầu trung bình 6 tháng đầu năm 2021
Ngày ban hành:
22/07/2021
Ngày có hiệu lực:
22/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2021
Ngày ban hành:
06/07/2021
Ngày có hiệu lực:
06/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT rộng rãi đợt 2 năm 2021
Ngày ban hành:
25/05/2021
Ngày có hiệu lực:
25/05/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2021
Ngày ban hành:
24/05/2021
Ngày có hiệu lực:
24/05/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công bố KQĐT thuốc tháng 1 đến tháng 2 năm 2021 (đợt 1)
Ngày ban hành:
19/03/2021
Ngày có hiệu lực:
19/03/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công bố KQĐT VTYT rộng rãi đợt 1 năm 2021
Ngày ban hành:
23/02/2021
Ngày có hiệu lực:
23/02/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chuyển kết quả giá thuốc trúng thầu trung bình 6 tháng cuối năm 2020
Ngày ban hành:
02/02/2021
Ngày có hiệu lực:
02/02/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chuyển kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2020 lên Cổng Thông tin điện tử của Ngành
Ngày ban hành:
28/01/2021
Ngày có hiệu lực:
28/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực